1. Administratorem danych osobowych Gościa jest Małgorzata Macnar-Michnowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Howlita Małgorzata Macnar-Michnowicz , NIP: 6842240736 Howlita
  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług szkoleniowych lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Howlita.
  3. Howlita informuje, że podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Howlita informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.
  4. Howlita informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych.
  5. Howlita informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
    • Firmom księgowym współpracującym z Howlita,
    • Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury IT Howlita
  6. Howlita informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.
  7. Ponadto, Hotel udostępnia adres malgorzata.macnar@howlita.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.